Zarząd Fundacji

Fundator

Leonard Zembrzuski – w okresie 7.03.2003 do 10.12.2012 Prezes Zarządu – z  zawodu  mgr. inż  energetyk. Zajmuje  się  tematyką  rozwoju gospodarczego  i rozwoju przedsiębiorczości.

W 2010 roku opracował i przedstawił strategiczny  program  rozwoju gospodarczego dla  Włocławka, który jest  zamieszczony  w  internecie  pod  nazwą „ Głosuj na rozwój gospodarczy Włocławka”- program  ten jest w  znacznej  części   z  ogromnym  powodzeniem  realizowany  przez  władze  samorządowe  tego  miasta.

W  okresie  przedakcesyjnym  do  Unii Europejskiej  wielką  jego  zasługą  dla  kraju  była   działalność  w  CPD.

W  2002 roku pełniąc  obowiązki  prezesa    tej  organizacji  silnie  domagał  się  od   ówczesnych Władz   RP, uwolnienia  płacy  minimalnej (760 PLN brutto), argumentując  przy tym, że takie  działanie   zaowocuje  wzrostem  gospodarczym  i poprawą  wskaźnika PKB, który  oscylował  wówczas  na poziomie  0,2%.

 

Prezes Zarządu

Bożena  Banachowicz – od 2008 roku działała w fundacji na rzecz potrzebujących  pomocy jako Vice Prezes, a od 10.12.2012 pełni funkcję Prezesa Fundacji. Z  zawodu jest pielęgniarką obdarzoną  zapałem  niesienia pomocy  innym. W latach 1970-80 działała na rzecz zawodu w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, a w latach 1992-2007 aktywnie  walczyła o poprawę  warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a także o poprawę  warunków  leczenia  pacjentów.  Jest założycielką  oraz pierwszą przewodniczącą  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek  i  Położnych (1995-2005). Pracowała na różnych stanowiskach pielęgniarskich, jak również jako nauczycielka zawodu. Ukończyła szereg kursów o tematyce negocjacji, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.

Vice Prezes Zarządu Fundacji – Danuta Rogalska
Przewodniczący Rady Fundacji – Jacek Olszewski
Członkowie Rady Fundacji:
– Sabina Palasek
– Teresa Sadownikow
– Marzena Siek
– Zbigniew Olszewski

 

Zarząd Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia realizując cele, działania  i  zamierzenia,  podlega obowiązkowi rozliczania się z każdej złotówki, a za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

Priorytetem działań  Zarządu Fundacji jest pomoc ludziom, którzy:

a)    zmagają się z trudną rzeczywistością,
b)    są chorzy i niepełnosprawni,
c)    znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
d)    pozostają  bez pracy lub są zagrożeni jej utratą.